Λειτουργία Ξενοδοχείου & Εσωτερική Επικοινωνία

 • Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα
 • Μειώστε το κόστος, τις ανθρωποώρες και τη χρήση χαρτιού
 • Λιγότερες εσωτερικές τηλεφωνικές κλήσεις
 • Υψηλότερη παραγωγικότητα προσωπικού
 • Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά
 • 3 φορές περισσότερες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
 • Αυξήστε την ικανοποίηση των επισκεπτών
 • Web & Mobile App για τους υπαλλήλους και τη διοίκηση
 • Λιγότερα παράπονα επισκεπτών
 • Βελτιώστε την εσωτερική επικοινωνία, Αποθηκεύστε τη γνώση κεντρικά, Βελτιστοποιήστε τις
 • διαδικασίες, προγραμματίστε συναντήσεις και καθήκοντα με δομημένο τρόπο.
 • Οι εργασίες μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν, να διανεμηθούν στους υπαλλήλους και να
 • επαληθευτούν.
 • Τα προβλήματα/επισκευές μπορούν να καταγραφούν σε ένα μόνο βήμα, να τεκμηριωθούν με
 • εικόνες και να επιλυθούν με δομημένο τρόπο από τους υπεύθυνους. Το εργαλείο σάς παρέχει
 • μια λεπτομερή επισκόπηση όλων των αξιώσεων στο ξενοδοχείο και η τρέχουσα κατάσταση
 • είναι εμφανής για όλους τους υπαλλήλους.
 • Εξυπηρετήστε αιτήματα από επισκέπτες & υπαλλήλους του ξενοδοχείου