Το πολυτιμότερο στοιχείο του «κεφαλαίου» της DOTSOFT Α.Ε. είναι οι άνθρωποι της. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της η εταιρεία θεώρησε πρωταρχικής σημασίας την στελέχωσή της με προσωπικό που διακρίνεται για την εμπειρία, το μορφωτικό επίπεδο και τις ικανότητές του. Η πραγματικότητα απέδειξε ότι η επιλογή αυτή έδωσε και συνεχίζει να δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στην εταιρεία.

Σήμερα, το 90% των στελεχών της επιχείρησης είναι απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ η πλειοψηφία αυτών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία DOTSOFT Α.Ε. συνεργάζεται με έναν αριθμό έμπειρων και αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο.