Η DOTSOFT Α.Ε. είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής και μεγάλη δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια.

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σύνθετα έργα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αξιοποιώντας την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που κατέχει στην παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριακών λύσεων.


Ίδρυση

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2000 και λειτούργησε με τη νομική μορφή ομόρρυθμης εταιρίας από το 2004 ως τις αρχές του 2010. Σήμερα η εταιρεία έχει μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία και αποτελείται από στελέχη με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στις τεχνολογίες πληροφορικής και διαχείρισης έργων.

Με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, και τις λύσεις και προϊόντα της η DOTSOFT Α.Ε. επιτυγχάνει τη συγκροτημένη μετάβαση του οργανισμού στην ψηφιακή εποχή.


Όραμα

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις και  υλοποιώντας  πραγματικά  επιτυχημένα και σύνθετα έργα (integration projects).


Αποστολή

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας, καθιστώντας την εταιρεία έναν συνεργάτη στον τομέα της Πληροφορικής.

Η DOTSOFT έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Συνεργατών του AWS (APN) με εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό και είναι εγγεγραμμένη στις "Διαδρομές" Λογισμικού και Υπηρεσιών για να αναπτύσσει λογισμικό που τρέχει ή/και είναι ενσωματωμένο με το AWS και να παρέχει συμβουλευτικές, επαγγελματικές, διαχειριζόμενες και προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η DOTSOFT Α.Ε. είναι μια, δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, με εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού που περιλαμβάνει ταυτόχρονα προσδιορισμό λειτουργικών και τεχνικών αναγκών, αξιολόγηση και επιλογή λογισμικών, διοίκηση έργων πληροφορικής για περίπλοκα, επιχειρησιακά συστήματα,  όπως  η  υλοποίηση  συστημάτων  διαχείρισης  εγγράφων  και  διαδικασιών.


Στόχος

Κύριος στόχος της εταιρείας αποτελεί η ενδυνάμωση  της  ανταγωνιστικότητάς  της στον τομέα των ΤΠΕ και ειδικότερα  στις  υπηρεσίες  και  τις  ολοκληρωμένες  λύσεις που θα  παρέχονται  μέσω  των  νέων  καναλιών  διάχυσης  του  διαδικτύου.  Ειδικότερα η  εταιρεία  εστιάζεται  στην  εδραίωση  ενός  ισχυρού  ονόματος  στην   Ελληνική αγορά  που  αφορά  την  αξιοποίηση  των  νέων  καναλιών  διάδοσης  του  διαδικτύου.

Η εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες λύσεις στην Ελληνική και Διεθνή αγορά:

- e-business
- e-government & mobile government
- digi-culture
- e-tourism
- Smart and Sustainable cities