Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έξυπνες πόλεις και οι τεχνολογίες διαδικτύου προάγουν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, τη διαφάνεια, την κυβερνητική ευθύνη και τη συμμετοχή όλων των πολιτών, η DOTSOFT Α.Ε. υποστηρίζει τις αρχές της κεντρικής, τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης καθώς και φορείς του ιδιωτικού τομέα για την παροχή δωρεάν δεδομένων μέσω ανοικτών προτύπων.


Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής και της αποστολής της DOTSOFT, με βάση τους τρεις άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης:

Χρηματοοικονομική ευρωστία.
Κοινωνική ανταπόκριση.
Περιβαλλοντική ευαισθησία.

Επιπλέον, η DOTSOFT υποστηρίζει τους φοιτητές να εφαρμόσουν τη διατριβή τους, με αντικείμενο που σχετίζεται με τα συμφέροντα της εταιρείας. Παρέχοντας τους δεδομένα, εργαλεία και τεχνική υποστήριξη.


Η DOTSOFT παρέχει στους υπαλλήλους της ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη, αναγνωρίζοντας και αποδίδοντας την προσπάθειά τους, υποστηρίζοντας τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες πιστοποίησης. Η DOTSOFT ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα (δωρεές, περιβαλλοντικές δράσεις).

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αντιπροσωπεύει τις πολιτικές, τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η DOTSOFT, προκειμένου να λειτουργήσει με ειλικρίνεια, διαφάνεια και να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία.

Η ανάληψη κοινωνικά υπεύθυνων πρωτοβουλιών είναι πραγματικά μια κατάσταση που κερδίζει. Όχι μόνο η εταιρεία θα απευθύνεται σε κοινωνικά συνειδητούς καταναλωτές και εργαζόμενους, αλλά πιστεύουμε ότι κάνουμε μια πραγματική διαφορά στον κόσμο. Έχουμε κατά νου ότι στην ΕΚΕ, η διαφάνεια και η ειλικρίνεια σχετικά με αυτό που κάνουμε είναι πρωταρχικής σημασίας για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού.

Από το 2021, η DOTSOFT έχει δεσμευτεί
στην πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης του Παγκόσμιου
Συμφώνου του ΟΗΕ και στις αρχές της σχετικά με τους
τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας,
του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Επιπλέον, η DOTSOFT εντάχθηκε στο UN Global Compact
Network Hellas που είναι το Τοπικό Δίκτυο
της πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Συμφώνου
του ΟΗΕ στην Ελλάδα.