Συνεργασια της Dotsoft με τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Νέα συνεργασία της Ένωσης Οικονομικών Φορέων Dotsoft – Media Suite με τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΚΕ/ΕΑΑ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Σχεδιασμό κα

Pages