Νέα συνεργασία της Dotsoft A.E. με την Εθνική Σχολή Δικαστών

Νέα σύμβαση ανάθεσης έργου στην Dotsoft A.E. από την Εθνική Σχολή Δικαστών με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αντικείμενο της πράξης είναι η Προμήθεια Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης και Χρονοπαρουσίας Σπουδαστών ΕΣΔι.

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ιδρύθηκε το 1994. Αποστολή της-όπως αναφέρεται στον διαδικτυακό της τόπο-πέρα από την προσέγγιση του δικαίου, είναι η διδασκαλία του δικανικού λόγου, γραπτού και προφορικού, καθώς και η διεύρυνση των  πνευματικών οριζόντων μέσα από την  επαφή με τις τέχνες και  τον πολιτισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση, καλείται να την ενισχύσει  με τις υπηρεσίες της, η  Dotsoft  A.Ε.  

Στόχος είναι  η βελτίωση των υφιστάμενων όσο και η δημιουργία νέων υπηρεσιών , προσβάσιμων  εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο – εφτά ημέρες την εβδομάδα. Αναμένεται έτσι  να εξασφαλιστεί τόσο ο περιορισμός στο ελάχιστο δυνατό, του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων της ΕΣΔι για τη μετάπτωση δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων  - με επόμενο την εξοικονόμηση πόρων – όσο  και η  βέλτιστη διαχείριση της υφιστάμενης βιβλιοθήκης της σχολής.

 Η διάρκεια της σύμβασης είναι  οχτώ(8) μήνες.
 

Κοινοποίηση άρθρου