Νέο έργο της DOTSOFT στο Δήμο Δωδώνης

Η DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με τον Δήμο Δωδώνης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης».

 

Αντικείμενο του έργου είναι η οργάνωση και διάθεση όλων των διαθέσιμων δεδομένων χρήσεων γης, χωροταξίας, ακινήτων και περιβάλλοντος που διαθέτει ο Δήμος Δωδώνης μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των Πολιτών αλλά και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Μέσω του συστήματος και των υπηρεσιών που θα παρέχονται, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να:

  • ενημερωθεί για τα δεδομένα χρήσεων γης
  • ενημερωθεί για τα δεδομένα των ακινήτων του Δήμου
  • ενημερωθεί για τα χωροταξικά δεδομένα
  • ενημερωθεί για τα περιβαλλοντικά δεδομένα του Δήμου
  • Δημιουργήσει και επεξεργαστεί χαρτογραφικά δεδομένα δημιουργώντας και εκτυπώνοντας χάρτες
  • Αναζητήσει χωρικά ή περιγραφικά δεδομένα κ.α.

 

Το έργο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη ριζική βελτίωση των μεθόδων και τρόπων λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου, στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους Δημότες και κατοίκους της περιοχής και στην ορθολογική διαχείριση των δεδομένων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, τη βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση λειτουργικού κόστους καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 110.980,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, και έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ», του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», με κωδικό πράξης MIS 5038021. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Κοινοποίηση άρθρου