ΝΕA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νέα συνεργασία της Ένωσης Εταιριών «DOTSOFT – EPSILON»  με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών:

  1. ‘WP1: Project Management & Coordination’,
  2. “WP2: Information & Publicity,
  3. ‘WP3: Electronic & plysical networking- Studies- Living Labs’, ‘WP4: Design and operation of Cross Border Innovation networks’,
  4. ‘WP5: Project evaluation and sustainability’

στο πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-food sector- INNONETS”», σύμφωνα με την από 29/01/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού περιφερειακού συστήματος που θα προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του τομέα αγροδιατροφής στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Ιταλίας. Προτεραιότητα του έργου είναι η δημιουργία και η λειτουργία Κέντρων Διαμεσολάβησης για την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα (InnoHubs) τα οποία θα υποστηρίζουν τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις ώστε να συμμορφώνονται με τις πολιτικές της ΕΕ και τις οδηγίες και την ίδια στιγμή να μπορούν να υιοθετήσουν καινοτομίες στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλίας 2014-2020. 

Κοινοποίηση άρθρου