ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε. ΜΕ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Νέα συνεργασία της Ένωσης εταιρειών Dotsoft ΑΕ - MODUS AE με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με την από 27/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, το οποίο θα διασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και όσων Υπηρεσιών μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διακίνηση φυσικών και ηλεκτρονικών εγγράφων.

Share this post