ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT A.E. ΜΕ ΤΟ EKETA/IMET

Νέα συνεργασία της DOTSOFT Α.Ε με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), σύμφωνα με την από 02/01/2019 υπογεγραμμένη σύμβαση. Η εταιρεία μας ανέλαβε το έργο με αντικείμενο την «Αναβάθμιση αρχιτεκτονικής και λειτουργίας του ΚΟΜΒΟΥ», στο πλαίσιο της βελτίωσης των υποδομών συλλογής ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες λειτουργούν ως υπηρεσία διαχείρισης «μεγάλων» δεδομένων και ως κεντρικός πάροχος υπηρεσιών και «ανοικτών» κυκλοφοριακών δεδομένων στην Ελλάδα. Τα βασικά στοιχεία του έργου περιλαμβάνουν: Τη βελτίωση των δυνατοτήτων του ΚΟΜΒΟΥ σχετικά με την επεξεργασία και οπτικοποίηση μεγάλων όγκων δεδομένων (Big Data) από πολλαπλές πηγές Την ενσωμάτωση καινούριων πηγών δεδομένων από τον τομέα των μεταφορών Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά με τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα υφιστάμενα αλλά και τα καινούρια δεδομένα που συλλέγονται Τη διευκόλυνση της χρήσης της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων του ΙΜΕΤ με την μετατροπή των δεδομένων του ΚΟΜΒΟΥ σε “Linked Open Data” Την εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων και υπηρεσιών του ΚΟΜΒΟΥ

Share this post