Ένωση Dotsoft A.E-Choose A.E για την προώθηση του τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης !

       Υπεγράφη, 09-02-2023, σύμβαση με αναθέτουσα αρχή  την Περιφέρεια Κρήτης και ανάδοχο την Ένωση των εταιρειών Dotsoft A.E.-Choose A.E.  , στο πλαίσιο της Πράξης «Νησιά -Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου-SMART-TOUR» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας και του «τουριστικού προϊόντος» των περιοχών αναφοράς.
        Σύμφωνα με τα απαιτούμενα του έργου, η Ένωση των εταιρειών Dotsoft A.E. -Choose A.E. θα κατέχει το ρόλο του υπεύθυνου επικοινωνίας, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την παραγωγή πρωτότυπου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή και τη δημοσιότητα  της Περιφέρειας Κρήτης ως τουριστικό προορισμό. Στην ίδια κατεύθυνση,  η σύμβαση ορίζει ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, ψηφιακή ανάδειξη τουριστικής κληρονομιάς και εμπειρίας , ανάπτυξη δεξιοτήτων-συνεργασιών και επιχειρησιακή εφαρμογή στρατηγικής. Προβλέπεται, ακόμα, η  δημιουργία  κοινού πακέτου διακοπών στο πλαίσιο της πράξης «Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου-SMART-TOUR”.
       Η σύμβαση έχει  διάρκεια 12 μήνες.Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.)

Share this post