Προσωπικά δεδομένα

1. Οι υπηρεσίες και οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει στους επισκέπτες της την επικοινωνία με άλλους επισκέπτες ή την αποστολή πληροφοριών, κατά τη διαβίβαση όμως των οποίων μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Σημειώνεται ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση η DOTSOFT δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιονδήποτε τρίτο.

Σημειώνεται ότι η DOTSOFT δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των ως άνω εταιριών/ιστοσελίδων.

2. Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

Η εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-πελατών της, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου μας (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου τους (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους.

Τα δεδομένα όμως αυτά δεν συσχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών-επισκεπτών μας τα οποία τηρούνται στα αρχεία μας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους.

3. Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής τους

Η πρόσβαση στη σελίδα μας επιτρέπεται χωρίς την αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμία).

Η εταιρία μας συλλέγει κι επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι πελάτες-επισκέπτες της ιστοσελίδας μας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της.

Η χρήση των δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην διεύθυνση: info@dotsoft.gr.

Η εταιρία μας δεν συλλέγει πληροφορίες για τους πελάτες-επισκέπτες μας από άλλες πηγές, όπως Δημόσια Αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

5. Διαβίβαση Δεδομένων

Η εταιρία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των πελατών-επισκεπτών της χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους σε τρίτους Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η συγκατάθεση θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε με επισημείωση σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή των δεδομένων. Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην διεύθυνση: info@dotsoft.gr

Η υποχρέωση μη διαβίβασης ή γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αίρεται σε κάθε περίπτωση, που ορίζει ο νόμος ή οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6. Εμπιστευτικότητα-Ασφάλεια

Η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες-επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους (identifiers), όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, κωδικός εισόδου στην ιστοσελίδα κ.λ.π. με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης (χρήση πρωτοκόλλου).

Η εταιρία μας τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία της, από:

  • Παράνομη πρόσβαση
  • Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη
  • Παράνομη τροποποίηση
  • Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Η DOTSOFT δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της DOTSOFT ή των υπαλλήλων της.

7. Δικαίωμα πρόσβαση και αντίρρησης

Οι πελάτες-επισκέπτες της ιστοσελίδας μας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: Dotsoft, Κουντουριώτη 3, 54625, Θεσσαλονίκη, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η DOTSOFT υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο της.

Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται επίσης να προβάλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, που τους αφορούν. Ειδικότερα μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση, προσωρινή ή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμη και τη διαγραφή τους.

Η Παρούσα πολιτική συλλογής και Διαχείρισης της Εταιρίας μας είναι σύμφωνη με το Ν. 2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9. Ηλεκτρονική Ενημέρωση

Η τοποθεσία DOTSOFT.GR παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η τοποθεσία DOTSOFT.GR δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / χρήστη. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η τοποθεσία DOTSOFT.GR σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.